Automatizace řešení problémů

Closed-Loop Remediation - Minimalizace nedostupnosti služeb a maximalizace využití dostupných zdrojů.

Dnešní uživatelé očekávají, že jejich aplikace budou dostupné nepřetržitě a budou fungovat bezchybně každou minutu každého dne v roce. Uživatelé vyžadují, aby tyto aplikace byly snadno použitelné a aby práce s nimi byla stejně příjemná jako běžná konverzace mezi lidmi. Komunikační kanál mezi uživateli a jejich aplikacemi musí být tudíž pořád dostupný, zároveň se ale očekává, že se aplikace budou neustále rozvíjet a zlepšovat. Časté změny jsou však ze své podstaty úhlavními nepřáteli spolehlivosti. Je takřka předvídatelné, že se nějaké problémy objeví, a proto je nutné být připraven je řešit rychle a pokud možno daleko dřív, než ovlivní koncové uživatele a odradí je od využívání dané služby, nebo je podnítí je k hledání alternativních poskytovatelů této služby.

Orchestrace IT služeb

Včasná detekce problémů je však jenom jednou částí řešení potíží s poskytováním kvalitních služeb. Pro zajištění dostupnosti a kvality služby je nutné podniknout celou řadu kroků, které povedou k odstranění problému a její příčiny. Tyto úkony mohou být komplexní a jejich provedení by mělo být plně auditovatelné. Automic Service Orchestration je nástrojem inteligentní automatizace, a tudíž umožňuje bezobslužně realizovat všechny kroky nevyhnutné k řešení problému od jeho odhalení až po jeho odstranění a obnovení poskytování služby.

Hladká integrace mezi monitorovacími nástroji a Automic Service Orchestration znamená, že potenciální problémy mohou být odhaleny brzy a včas, než dopadnou na uživatele, a mohou být vyřešeny automaticky, čímž zajistí nejen spokojenost koncových uživatelů, ale zároveň odstraní potřebu držet vysoce kvalifikované a drahé specialisty v pohotovosti mimo běžnou pracovní dobu jen pro případ, že se případně mohou vyskytnou nečekané potíže.

Řešení je určeno pro

  • malé a střední firmy

Co říkají jiní?

"V RWE se snažíme minimalizovat manuální intervence na naprosto nezbytné minimum. Pomocí platformy Automic jsme byli schopni automatizovat řízení celého životního cyklu DC služeb od počátečního zřízení služby přes její provozní integraci, řízení změn a provozní podporu až po její zrušení na platformě Automic. - Martin Dudda, Control & Output Mgt, RWE/Innogy."