Projektové řízení

založené na odborných znalostech podpořených platnými certifikacemi v jednotlivých projektových metodikách a dlouholeté praxi a zkušenostech z projektů v oblasti IT.

Co je projekt?

Projekt je časově ohraničená organizace a řízení k vytvoření jedinečného a předem definovaného produktu, služby nebo výstupu nebo výsledku v dané čase a s danými zdroji. Jako projektové řízení se pak nazývá řízení procesů a jejich výstupů, které vedou k realizaci projektu. Jinými slovy projektové vedení je aplikace zkušeností, znalostí, nástrojů a technik řízení k dosažení požadavků kladených na projekt.

Pro řízení projektů je důležité:
 • identifikace (všech) požadavků
 • nastavení jednoznačných a dosažitelných cílů
 • vyvážení požadavků na kvalitu, rozsah, čas a náklady
 • přizpůsobení specifikací, plánů a přístupu různému pohledu a očekáváním zúčastněných investorů (stakeholders).

V souvislosti s vyvážením požadavků na kvalitu, rozsah, čas a náklady se velmi často hovoří o tzv. Triple constraint nebo-li projektovém trojúhelníku, kde se graficky znázorňuje vztah mezi časem (time) – náklady (cost) – rozsahem (scope).

Životní cyklus projektu

Životním cyklem projektu se označuje rozdělení projektu do fází (Phases) a etap (Stage), nalezení jejich vzájemných vazeb a souvislostí a jejich zasazení do časové osy. Další jemnější dělení se pak provádí na činnosti (Activity), úkoly (Tasks) a pracovní úkoly (Steps). Životní cyklus projektu systémové integrace je složen z pěti fází, které na sebe navazují.

Každá z fází se rozpadá na etapy standardně zakončené výstupní projektovou dokumentací potvrzující jejich provedení. Mezi standardní činnosti jednotlivých etap patří:

Projektové týmy

Do projektu by měly být zapojeny všechny zájmové skupiny. Jsou to:

 • Podnikatelská (Business)
 • Uživatelská (User)
 • Dodavatelská (Supplier)

Aby bylo možné projekt řídit, musí být zástupci těchto skupin zapojeni do projektu na různých úrovních jeho řízení. Proto se definují projektové týmy, přičemž nejvyšší orgán bývá Projektová rada (Project Board), který rozhoduje v klíčových záležitostech projektu a schvaluje výstupy projektu, které podléhají akceptaci. Projektová rada je zodpovědná za určení jaký přístup a co je vhodné pro daný konkrétní projekt.

Projekt se podle složitosti a povahy pak rozpadá na další jednotlivé týmy, např. Řídící tým projektu, Koordinační tým, Tým zajištění kvality a Řešitelské týmy (Návrhový, Technický, Školící, Implementační, Testovací, …)

Klíčové procesy na projektu

Z pohledu procesního je projekt řízen zejména těmito hlavními procesy:

 • Řízení rizik
 • Řízení kvality
 • Řízení požadavků
 • Akceptační řízení
 • Změnové řízení

Projektové řízení vyžaduje skutečné manažerské dovednosti

Projektové řízení (Project Management) je skutečně manažerská činnost, sloužící k řízenému dosažení předem vytyčených cílů. Pokud tedy nechceme dosažení podnikatelských cílů nechat pouze na (ne)shodě okolností, měli bychom už od počátku zahrnout do našich plánů projektové řízení. Čím dříve jej do plánů zahrneme, tím je větší pravděpodobnost, že cílů bude skutečně dosaženo.